11 ธันวาคม 2556 ผอ.ทศพล สุดชมโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
และ ผอ.ดร.ภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
เยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องชาวสตรีวิทยาสมาคม และเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ 

11 ธันวาคม 2556 ผอ.ทศพล สุดชมโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
และ ผอ.ดร.ภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
เยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องชาวสตรีวิทยาสมาคม และเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ 

14 ธันวาคม 2556 พันตรีเจนภพ วรเมธาพงศ์ ประธานคณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.
(รอบสาม) ตรวจเยี่่ยมและประเมินสภาพจริง โครงการอิฐดินแบบพอเพียง บ่อกบซึเมนต์
โดยวิทยากรท้องถิ่น นายอำคา รัตนวัน และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ
ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ป่า
 หมูป่า นกกระทา ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่ ไก่แจ้ ไก่งวง เป็ดไข่
 เป็ดเทศ สวนยางพารา เลี้ยงปลา สวนมันสำปะหลัง ข้าวโพด กล้วยหอม อนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ
บนพื้นที่โรงเรียน 61 ไร่ ผู้รับผิดชอบ นายเที่ยง ลายมั่น พร้อมให้คำแนะนำ
ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีวิทยสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3

14 ธันวาคม 2556 พันตรีเจนภพ วรเมธาพงศ์ ประธานคณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.
(รอบสาม) ตรวจเยี่่ยมและประเมินสภาพจริง โครงการอิฐดินแบบพอเพียง บ่อกบซึเมนต์
โดยวิทยากรท้องถิ่น นายอำคา รัตนวัน และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ
ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ป่า
 หมูป่า นกกระทา ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่ ไก่แจ้ ไก่งวง เป็ดไข่
 เป็ดเทศ สวนยางพารา เลี้ยงปลา สวนมันสำปะหลัง ข้าวโพด กล้วยหอม อนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ
บนพื้นที่โรงเรียน 61 ไร่ ผู้รับผิดชอบ นายเที่ยง ลายมั่น พร้อมให้คำแนะนำ
ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีวิทยสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3

16 ธันวาคม 2556 ศน.เปรมฤดี ทัดศรี และศน.ปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์
สพป.สุรินทร์ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการปร
ะเมิน
ภายนอก สมศ. (รอบ 3) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั
บผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนสตรีวิทยา
สมาคม

17 ธันวาคม 2556 ผอ.ประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายพุทธรักษา
และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนวล
และ ผอ.พงษ์ศักดิ์ พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาว
อก
 คณะกรรมการประเมินโครงการสถ
านศึกษาสีขาวฯ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
และเยี่ยมชมโครงการในพระราช
ดำริ

17 ธันวาคม 2556 ผอ.ประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายพุทธรักษา
และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนวล
และ ผอ.พงษ์ศักดิ์ พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาว
อก
 คณะกรรมการประเมินโครงการสถ
านศึกษาสีขาวฯ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
และเยี่ยมชมโครงการในพระราช
ดำริ

17 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

19 ธันวาคม 2556 พันตรีเจนภพ วรเมธาพงศ์ และ ผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
เยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2556 บรรยากาศการรับการประเมินภายนอก สมศ. (รอบสาม) คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ พันตรีเจนภพ วรเมธาพงศ์ ประธานฯ นายขจร วัชรพิชัย และนายกานต์ เสาวภาคย์เมธีกุล กรรมการฯ ได้รับเกียรติจากท่านพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท่านนายกฯ ชัยยง ใจแม่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม และท่านเงิน เอกลาภ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ/ผญ.บ.ขยอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

วันที่ 27 มีนาคม 2557 (เช้า) โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ได้รับอนุเคราะห์มะนาวนอกฤดู พันธุ์แป้นพิจิตร ขอขอบคุณศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่อนุเคราะห์ในครั้งนี้ ....และต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ทองก่ำ ช่างไม้ นายอำคา รัตนวัน วิทยากรท้องถิ่น มาเยียมชมโครงการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเกษตร งานไม้ การเลี้ยงสัตว์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม..และวันนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่..ลูกไก่ป่า..น่ารักๆ แข็งแรง ๆ 8 ตัว สู่โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม


11 กุมภาพันธ์ 2557 นายสรวิศ ชาญเชี่ยว นายต๊อก ปัดภัย นายอำคา รัตนวัน และคณะโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 และหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม 04...ให้เกียรติเยี่ยมชมและแลกเปลี่่ยนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3