11 ธันวาคม 2556 ผอ.ทศพล สุดชมโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
และ ผอ.ดร.ภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
เยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องชาวสตรีวิทยาสมาคม และเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ 

11 ธันวาคม 2556 ผอ.ทศพล สุดชมโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
และ ผอ.ดร.ภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
เยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องชาวสตรีวิทยาสมาคม และเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ 

14 ธันวาคม 2556 พันตรีเจนภพ วรเมธาพงศ์ ประธานคณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.
(รอบสาม) ตรวจเยี่่ยมและประเมินสภาพจริง โครงการอิฐดินแบบพอเพียง บ่อกบซึเมนต์
โดยวิทยากรท้องถิ่น นายอำคา รัตนวัน และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ
ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ป่า
 หมูป่า นกกระทา ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่ ไก่แจ้ ไก่งวง เป็ดไข่
 เป็ดเทศ สวนยางพารา เลี้ยงปลา สวนมันสำปะหลัง ข้าวโพด กล้วยหอม อนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ
บนพื้นที่โรงเรียน 61 ไร่ ผู้รับผิดชอบ นายเที่ยง ลายมั่น พร้อมให้คำแนะนำ
ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีวิทยสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3

14 ธันวาคม 2556 พันตรีเจนภพ วรเมธาพงศ์ ประธานคณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.
(รอบสาม) ตรวจเยี่่ยมและประเมินสภาพจริง โครงการอิฐดินแบบพอเพียง บ่อกบซึเมนต์
โดยวิทยากรท้องถิ่น นายอำคา รัตนวัน และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ
ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ป่า
 หมูป่า นกกระทา ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่ ไก่แจ้ ไก่งวง เป็ดไข่
 เป็ดเทศ สวนยางพารา เลี้ยงปลา สวนมันสำปะหลัง ข้าวโพด กล้วยหอม อนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ
บนพื้นที่โรงเรียน 61 ไร่ ผู้รับผิดชอบ นายเที่ยง ลายมั่น พร้อมให้คำแนะนำ
ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีวิทยสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3

16 ธันวาคม 2556 ศน.เปรมฤดี ทัดศรี และศน.ปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์
สพป.สุรินทร์ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการปร
ะเมิน
ภายนอก สมศ. (รอบ 3) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั
บผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนสตรีวิทยา
สมาคม

17 ธันวาคม 2556 ผอ.ประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายพุทธรักษา
และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนวล
และ ผอ.พงษ์ศักดิ์ พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาว
อก
 คณะกรรมการประเมินโครงการสถ
านศึกษาสีขาวฯ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
และเยี่ยมชมโครงการในพระราช
ดำริ

17 ธันวาคม 2556 ผอ.ประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายพุทธรักษา
และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนวล
และ ผอ.พงษ์ศักดิ์ พางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาว
อก
 คณะกรรมการประเมินโครงการสถ
านศึกษาสีขาวฯ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
และเยี่ยมชมโครงการในพระราช
ดำริ

17 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย